محصولاتی که به وسیله دانلود توسط خریدار دانلود می‌شود.